„უწყვეტი განათლების მთლიანობა ინკლუზიით“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


„უწყვეტი განათლების მთლიანობა ინკლუზიით“

28 მაისს, 16:00 საათზე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, GNNT ჯგუფის კოორდინატორმა, ბატონმა გიგი ბისეიშვილმა, გამართა პროექტის პრეზენტაცია - „უწყვეტი განათლების მთლიანობა ინკლუზიით“. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, 2014 წლის 1 ივნისიდან, პროექტს ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია “დეა“ ორგანიზაციებთან ერთად - „GNNT ჯგუფი“ და „სთეფ ფორვარდი“. პროექტის ასოცირებული წევრია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. პროექტის მიზანია, საქართველოში ინკლუზიური განათლების დანერგვისა და განვითარების პროცესის ხელშეწყობა მონიტორინგის სისტემის/ინდიკატორების შემუშავებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის გზით. წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების საფუძველზე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან, შეირჩა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, სადაც ხორციელდება პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მონიტორინგის ინსტრუმენტის პილოტირება. კვლევის შედეგების გაცნობა/გამოქვეყნება მოხდება როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო გამოცემაში. პროექტის მსვლელობისას მიღებული გამოცდილება წარედგინება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. პრეზენტაციას ესწრებოდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები.