გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, სპეციალობის შეცვლის მიზნით, მ/წ 16 თებერვლიდან 24 თებერვლის ჩათვლით, უნდა გამოაგზავნოთ განცხადება რექტორის სახელზე (იხ.ფორმა) აკადემიურ ცნობასთან (ნიშნების ფურცელთან) ერთად, უნივერსიტეტის მიერ მინიჭებული ელექტრონული ფოსტიდან ელფოსტაზე: info@gruni.edu.ge

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტი) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების დასახელება: შპს „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენტიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE87TB0655236020100004

 

მნიშვნელოვანია!!!

ის სტუდენტები, რომლებიც უნივერსიტეტში ჩაირიცხნენ 2020 და 2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სავალდებული საგანი/საგნები (გადალახული უნდა ჰქონდეთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი).

 

გაითვალისწინეთ!!!!

აკადემიურ ცნობათან დაკავშირებით, მოთხოვნით მიმართეთ თქვენი სკოლის ადმინისტრაციას შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე:

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა - n.geguchadze@gruni.edu.ge

ბიზნესისა და მართვის სკოლა - k.maisuradze@gruni.edu.ge თბილისი; g.turmanidze@gruni.edu.ge ბათუმი.

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა - k.melikidze@gruni.edu.ge თბილისი; g.turmanidze@gruni.edu.ge ბათუმი.

სამართლის სკოლა - ბაკალავრებმა: k.gabrichidze@gruni.edu.ge თბილისი; g.turmanidze@gruni.edu.ge ბათუმი.

სამართლის სკოლა - მაგისტრებმა: a.mosulishvili@gruni.edu.ge

მედიცინის სკოლა: i.margvelidze@gruni.edu.ge