მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გასაუბრების შედეგები

 

სპეციალობის ქულები:

 

უცხო ენის ქულები:

 

 

სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2021 წლის 22 სექტემბერიდან 23 სექტემბრის ჩათვლით.

 

ელექტრონულად გამოგზავნილი ყველა დოკუმენტი, მატერიალური ფორმით, უნდა წარმოადგინოთ ხელშეკრულების შევსების დროს ადგილზე:

  1. განაცხადი;
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. ბაკალავრის დიპლომის ასლი ნიშნების დანართთან ერთად (უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ);
  4. ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთად;
  5. სამხედრო ბილეთი ან მიწერის მოწმობა ვაჟებისათვის;
  6. საგამოცდო ბარათის ასლი;
  7. რეგისტრაციის საზღაურის გადახდის ქვითარი;

 

შენიშვნა:

  • მხოლოდ 2020-21 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთათვის, დიპლომის არ ქონის შემთხვევაში, ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ (კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანოს სახელწოდება; მიღებული გადაწყვეტილების ნომერი, თარიღი), ასევე, აუცილებელია დიპლომის გაცემის კონკრეტული თარიღის მითითება.
  • კლინიკური ფსიქოლოგიისა და ფსიქოკონსულტირების სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია ფსიქოლოგიაში;
  • სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა სამართლის ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია;

 

თბილისი, ირინა ენუქიძის ქუჩა №3

 

დაჯავშნე  ვიზიტი

22 სექტემბერი

11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30
15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50

 

23 სექტემბერი

11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00
12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30
15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50