ახალი რეგულაციები მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ახალი რეგულაციები მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის!

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში შეტანილ იქნა ცვლილება და განისაზღვრა შემდეგი:

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებიც ახორციელებენ მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამებს, უფლებამოსილნი არიან აღნიშნული პროგრამის პრაქტიკული/ლაბორატორიული/კლინიკური კომპონენტები წარმართონ დადგენილი რეგულაციების დაცვით არადისტანციურ რეჟიმში იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული კომპონენტის განხორციელებაში ჩართული პერსონალი და სტუდენტი აკმაყოფილებს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:

 

ა) სრულად ვაქცინირებულია;

ბ) უზრუნველყოფს უარყოფით PCR ტესტის წარდგენას კვირაში ერთხელ;

გ) ახალი კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებიდან ორი კვირის შემდეგ არ არის გასული 6 თვეზე მეტი.

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №459