შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, სპეციალობის შეცვლის მიზნით, მ/წ 1 სექტემბრიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, განცხადება რექტორის სახელზე (იხ.ფორმა) აკადემიურ ცნობასთან (ნიშნების ფურცელთან) ერთად, უნივერსიტეტის მიერ მინიჭებული ელექტრონული ფოსტიდან უნდა გამოაგზავნოთ ფოსტაზე: info@gruni.edu.ge

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტი) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების დასახელება: შპს “გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენთიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE87TB0655236020100004

 

მნიშვნელოვანია!!! ის სტუდენტები, რომლებიც უნივერსიტეტში ჩაირიცხნენ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სავალდებული საგანი/საგნები (გადალახული უნდა ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი).

 

გაითვალისწინეთ!!!!

აკადემიურ ცნობათან დაკავშირებით, მოთხოვნით მიმართეთ თქვენი სკოლის ადმინისტრაციას შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე:

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა - n.geguchadze@gruni.edu.ge

ბიზნესისა და მართვის სკოლა - k.maisuradze@gruni.edu.ge თბილისი; g.turmanidze@gruni.edu.ge ბათუმი.

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა - k.melikidze@gruni.edu.ge თბილისი; g.turmanidze@gruni.edu.ge ბათუმი.

სამართლის სკოლა - ბაკალავრებმა: k.gabrichidze@gruni.edu.ge თბილისი; g.turmanidze@gruni.edu.ge ბათუმი;

სამართლის სკოლა - მაგისტრებმა: a.mosulishvili@gruni.edu.ge

მედიცინის სკოლა: i.margvelidze@gruni.edu.ge

Experience the thrilling world of Plinko with BGaming, where online gaming reaches new heights. In this article, we explore Plinko's origins, rules, strategies, and BGaming's standout version. Originally a beloved 1980s game show, Plinko here involves contestants dropping a disc down a peg-filled board, creating suspense as it ricochets between pegs before landing in prize slots. The blend of chance and skill captivated viewers and players alike. With BGaming's rendition, the excitement of Plinko lives on, offering an unforgettable gaming adventure in the dynamic online gaming landscape.