სამართლის სკოლის დოქტორანტის ია ხურციძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ია ხურციძის დისერტაციის საჯარო დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ია ხურციძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: “ფიზიკური პირის ქმედუნარიანობის შეზღუდვის ფარგლები ქონებრივ ურთიერთობებში“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: სამართლის დოქტორი ზურაბ ძლიერიშვილი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ია ხურციძეს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.