სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლეილა არხოშაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლეილა არხოშაშვილის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლეილა არხოშაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „სარჩელისაგან თავდაცვის პროცესუალურ-სამართლებრივი საშუალებები“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: სამართლის დოქტორი თეიმურაზ თოდრია.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ლეილა არხოშაშვილს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.