ახალი გამოცემა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ახალი გამოცემა

გამოიცა სამეცნიერო კრებული „აფხაზეთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა 1921-1991 წლებში“, რომლის ავტორები არიან: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის დოქტორი ნონა ჭანტურია და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის დოქტორი ბეჟან ხორავა.

 

მკვლევრების მიერ შესწავლილი და ნაშრომში წარმოდგენილია აფხაზეთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის საკითხი, ნაჩვენებია საბჭოთა აფხაზეთის დასახლებული პუნქტების სახელწოდებების შეცვლის დინამიკა. ნაშრომს თან ერთვის მნიშვნელოვანი ცნობები და დოკუმენტები 1921-1991 წლებში აფხაზეთის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული დაყოფისა და გეოგრაფიული სახელწოდებების შეცვლის ან ტრანსკრიფციული ცვლილებების შესახებ.

 

სამეცნიერო ნაშრომი განკუთვნილია სპეციალისტებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.

 

კრებული გამოიცა აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში.