უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის განცხადება!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის განცხადება!

უნივერსიტეტი განაგრძობს მუშაობას მთავრობის რეკომენდაციებისა და არსებული პანდემიური სიტუაციის გათვალისწინებით. პროგრამით დაგეგმილი ყველა პრაქტიკული/ლაბორატორიული მეცადინეობა ჩატარდება საკონტაქტო ფორმატით. შესაბამისი დროის შესახებ სტუდენტები დამატებით შეიტყობენ დეკანატებისგან. საჭიროების შემთხვევაში განიხილება სხვა სასწავლო-პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების ფორმატი.