მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!!!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!!!

მაგისტრატურაში ჩატარდება მხოლოდ ერთი მისაღები გამოცდა (გასაუბრება) - სპეციალობაში. გასაუბრება განხორციელდება ონლაინფორმატით. დეტალურ ინფორმაციას მიიღებთ ელ.ფოსტით

 

უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება 2020 წლის 16 სექტემბერს, 11:00 - 18:00 საათზე, ელექტრონული ფორმატით, შესაბამის სკოლებში:

 

ა. სამართლის სკოლა (გასაუბრება სპეციალობაში) -კანდიდატი უფლებამოსილია გამოცდა ჩააბაროს არჩევით, მიმართულებების მიხედვით. საკითხები იხილეთ:

  1. საჯარო სამართალი
  2. კერძო სამართალი
  3. სისხლის სამართალი

 

ბ. ბიზნესისა და მართვის სკოლა (ტესტირება) - საკითხები იხილეთ

 

გ. საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა (გასაუბრება სპეციალობაში) - საკითხები იხილეთ

 

დ. ჰუმანიტარულ და მეცნიერებათა სკოლა (გასაუბრება სპეციალობაში) - პროგრამების მიხედვით საკითხები იხილეთ:

  1. მასობრივი კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობები
  2. კლინიკური ფსიქოლოგია და კონსულტირება

 

1. გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება - 2020 წლის 18 სექტემბერი;

 

2. სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2020 წლის 22 სექტემბერიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.

 

3. რექტორის ბრძანება სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ - არაუგვიანეს 2020 წლის 1 ოქტომბრისა.

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 238 44 06 (107)