ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლევან გორგილაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლევან გორგილაძის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა ბიზნესისა და მართვის სკოლის დოქტორანტის ლევან გორგილაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის რეგიონული პოლიტიკის ფორმირების და განხორციელების ძირითადი მიმართულებები (აჭარის მაგალითზე)“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდნენ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ გერზმავა და ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი ბესიკ ბოლქვაძე.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა - ლევან გორგილაძეს მიენიჭოს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.

 

 

საკონტაქტო პირი: მაია გოგიაშვილი; m.gogiashvili@gruni.edu.ge