სამართლის სკოლის დოქტორანტის გიორგი შაშიაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის გიორგი შაშიაშვილის დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის გიორგი შაშიაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე: “უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, როგორც სისხლისსამართლებრივი პრობლემა”. დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი გიორგი თოდრია.

 

დისერტაციის დაცვის, პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის შემფასებელმა საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა შესაძლებლად ჩათვალა, გიორგი შაშიაშვილს მიენიჭოს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.