ინსტიტუტის თანამშრომელთა ახალი პუბლიკაციები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ინსტიტუტის თანამშრომელთა ახალი პუბლიკაციები

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის ოფიციალურ რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალ „უფლის ციხის“ მესამე ნომერში ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა რუბრიკა წარმოდგენილია ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელთა უახლესი გამოკვლევებით.

 

თენგიზ ირემაძე - იონა ხელაშვილის ფილოსოფიური ღვთისმეტყველება

 

ლალი ზაქარაძე - დავით გურამიშვილის შემოქმედება ქრისტიანული ფილოსოფიის კონტექსტში

 

დოდო ლაბუჩიძე - კულტურათაშორისი კომუნიკაციისა და მთარგმნელობითი საქმიანობის როლი გლობალიზაციის ეპოქაში

 

გიორგი თავაძე - უადგილობის საფრთხე: ადგილები და მათი მნიშვნელობა თანამედროვე სამყაროში

 

გიორგი ხუროშვილი - დავით რექტორი და ახალი დროის ქართული აზროვნება