ნიკოლოზ ფიცხელაურის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ნიკოლოზ ფიცხელაურის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტის - ნიკოლოზ ფიცხელაურის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: “ქართული საარბიტრაჟო კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პრობლემები ევროკავშირის ქვეყნებისა და საერთაშორისო კანონმდებლობებთან“. დისერტაციის დაცვა შედგება 2015 წლის 22 ივნისს 16:00 საათზე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, 109-ე აუდიტორიაში.