ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2008 წლის 30 სექტემბერს ჩატარდა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.
 
დღის წესრიგი:
 
  1. მისაღები გამოცდემის შედეგების შეფასება.
  2. აკადემიურ თანამდებობებზე ასარჩევი კანდიდატების წარდგენა და დამტკიცება.
  3. ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საატესტაციო საბჭოების შემადგენლობის დამტკიცევა 2008-2009 აკადემიური წლისათვის.
  4. პროგრამის კომიტეტების და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცება.
  5. მოდულების და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცება.
  6. სტუდენტთა ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცება.

საგანმანათლებლო და კვლევითი პროგრამების განხილვა.