ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის - გიორგი თავაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის - გიორგი თავაძის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტის - გიორგი თავაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე: „ფილოსოფიური გეოგრაფია. ახალი ფილოსოფიური დისციპლინის დაფუძნების შესახებ“. დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი თენგიზ ირემაძე.

 

დისერტაციის დაცვის, პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის შემფასებელი საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გიორგი თავაძეს მიენიჭა ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ხოლო გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.