შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, სპეციალობის შეცვლის მიზნით, მ/წ 29 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ:

  1. განცხადება რექტორის სახელზე (იხ.ფორმა);
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. აკადემიური ცნობა (ნიშნების ფურცელი).

 

რეგიისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტ) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების დასახელება: შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

საიდენთიფიკაციო კოდი: 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE87TB0655236020100004

 

მნიშვნელოვანია!!! ის სტუდენტები, რომლებიც უნივერსიტეტში ჩაირიცხნენ 2020 და შემდგომი წლების ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე და სურთ მობილობით სარგებლობა, უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები პროგრამის დაშვების წინაპირობებს და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი სავალდებული საგანი/საგნები (გადალახული უნდა ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი).

 

საკონტაქტო პირი:

დავით თარაშვილი - სტუდენტური რეგისტრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი
ელ-ფოსტა: d.tarashvili@gruni.edu.ge;
ტელ: +995 32 38 44 06 (107)