ახალი რეგულაციები მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის!

ახალი რეგულაციები მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის!

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში შეტანილ იქნა ცვლილება და განისაზღვრა შემდეგი:

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებიც ახორციელებენ მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამებს, უფლებამოსილნი არიან აღნიშნული პროგრამის პრაქტიკული/ლაბორატორიული/კლინიკური კომპონენტები წარმართონ დადგენილი რეგულაციების დაცვით არადისტანციურ რეჟიმში იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული კომპონენტის განხორციელებაში ჩართული პერსონალი და სტუდენტი აკმაყოფილებს ერთ-ერთ შემდეგ პირობას:

 

ა) სრულად ვაქცინირებულია;

ბ) უზრუნველყოფს უარყოფით PCR ტესტის წარდგენას კვირაში ერთხელ;

გ) ახალი კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებიდან ორი კვირის შემდეგ არ არის გასული 6 თვეზე მეტი.

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №459