სამედიცინო განათლების მოდერნიზაციის ძირითადი ასპექტები - OSCE

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამედიცინო განათლების მოდერნიზაციის ძირითადი ასპექტები - OSCE

მედიცინის სკოლის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის ჩატარდა ტრენინგი OSCE-ს ორგანიზაციისა და მართვის საკითხებზე. ტრენინგი მიზნად ისახავდა OSCE-ს პროცესის ყველა სუბიექტისთვის, მათ შორის, სტანდარტიზებული პაციენტისთვის ცოდნის მიწოდებას OSCE-ს მიზნების, სტრუქტურისა და ორგანიზაციული თავისებურებების შესახებ, გამოცდის დროს მოქმედების ადეკვატური უნარის გამომუშავებას დადგენილი სტანდარტის მიხედვით.

 

ტრენინგში მონაწილეობდა 9 აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.