საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსის შედეგები

2023 წლის 13 მარტს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მეცნიერული კვლევისა და შემოქმედებითი ინიციატივის განვითარების ფონდმა შეაჯამა საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსის შედეგები და მიიღო გადაწყვეტილება 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სამეცნიერო გრანტების კონკურსზე წარმოდგენილი ყველა საპროექტო განაცხადის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ.

 

ნაშრომები შეფასდა საკვლევი საკითხის აქტუალობის, კვლევის შედეგების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის, პროექტში ჩართულ პირთა გამოცდილება/კომპეტენციის, კვლევის მეთოდების ორიგინალურობა/ეფექტიანობის შესაბამისად.

 

გამარჯვებული პროექტები:

  1. საქართველოს ტურიზმის სექტორში ციფრული პროდუქტების გამოყენების კვლევა (ხელმძღვანელი მაია მელაძე);
  2. ციფრული რეფერენდუმი: საჯარო მმართველობის ეფექტური მოდელირება (ხელმძღვანელი ხათუნა მურადიშვილი);
  3. პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ ცოდნის შეფასება ცალკეული რეგიონების მიხედვით (ხელმძღვანელი ნინო წილოსანი);
  4. პანდემიურ და პოსტპანდემიურ პერიოდში საქართველოს საბანკო სექტორის განვითარების ტენდენციები და მისი ზეგავლენა ადგილობრივ ეკონომიკაზე (ხელმძღვანელი გიორგი ცუცქირიძე);
  5. ვიქტიმოლოგიის მნიშვნელობა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებისთვის (ხელმძღვანელი ხატია თანდილაშვილი);
  6. სოციალური შფოთვის ხარისხის ფიქსირებული განწყობისა და მალადაფტური კოგნიტური სქემების ურთიერთმიმართება (ხელმძღვანელი ნათია ბადრიშვილი);

 

საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსის მიზანია გრუნის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენა/წახალისება და ამ პროცესში სტუდენტების მონაწილეობის გაზრდა.

 

უნივერსიტეტი გამარჯვებას ულოცავს და შემდგომ წარმატებას უსურვებს პროექტის თითოეულ მონაწილეს!