სამართლის სკოლის დოქტორანტის ეკა ბესელიას დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დოქტორანტის ეკა ბესელიას დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა სამართლის სკოლის დოქტორანტის ეკა ბესელიას დისერტაციის დაცვა თემაზე: „წამების მსხვერპლის უფლებების დაცვის პრობლემა საქართველოში: სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა პროფესორი გიორგი ღლონტი.

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტმა მაღალი შეფასება მისცა სადისერტაციო ნაშრომს და შესაძლებლად ჩათვალა ეკა ბესელიასთვის სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭება.