გიორგი შაშიაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გიორგი შაშიაშვილის დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის 109-ე აუდიტორიაში შედგება სამართლის სკოლის დოქტორანტის - გიორგი შაშიაშვილის დისერტაციის დაცვა. სადისერტაციო თემაა: „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, როგორც სისხლისსამართლებრივი პრობლემა“.