შიდა მობილობა
GeoEng

შიდა მობილობა

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, სპეციალობის შეცვლის მიზნით, მ/წ 29 აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით (გარდა კვირისა), 11:00-დან 18:00 საათამდე და უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

1. განცხადება რექტორის სახელზე;

2. პირადობის მოწმობის ასლი;

3. აკადემიური ცნობა (ნიშნების ფურცელი)

 

რეგიისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტ) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

სააქციო საზოგადოება “ხალიკ ბანკი საქართველო“

საბანკო კოდი – HABGGE22

მიმღების დასახელება - შპს „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენტიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE91HB0000000006903602

 

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტური სერვისის სამსახურის უფროსი ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: (+995 32) 238 44 06 (107)