დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები გამოცები ჩატარდება:

 

1. რეფერატის ან გამოცემული ნაშრომის დაცვა:

  • სამართლის სკოლა:

სამართალი (კერძო, სისხლი, საჯარო სამართალი) – 2017 წლის 20  ოქტომბერს, 14:00 საათზე, აუდიტორია #203;

  • ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

პოლიტიკის მეცნიერებები - 2017 წლის 20 ოქტომბერს, 16:00 საათზე, აუდიტორია #212;

ფილოსოფია - 2017 წლის 20 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, აუდიტორია #212;

  • ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

ბიზნესის ადმინისტრირება - 2017 წლის 20 ოქტომბერს, 14:00 საათზე, აუდიტორია #106;

  • საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლა:

საჯარო მმართველობა - 2017 წლის 20 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, აუდიტორია #202;

 

2. გამოცდა უცხო ენაში (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) – 2017 წლის 23 ოქტომბერს, 12:00 საათზე; აუდიტორია #212.

 

უცხო ენის გამოცდისაგან თავისუფლდებიან ის აპლიკანტები, რომლებიც წარმოადგენენ სერტიფიკატს სტანდარტიზებული ტესტირების შედეგების შესახებ არანაკლებ B2 დონის შეფასებით ან სწავლობდნენ და აკადემიური ხარისხი მინიჭებული აქვთ უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ.

 

3. ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და დოქტორანტობის კანდიდატს შორის - 2017 წლის 25 - 26 ოქტომბერს.

 

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტური სერვისის სამსახურის უფროსი ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: (+995 32)38 44 06 (107)